x

Điều khoản sử dụng

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng website của M&A Việt Nam. Trước khi truy cập và sử dụng website của chúng tôi (sau đây được gọi là “Website”), các sản phẩm, dịch vụ, phần mềm và nền tảng (sau đây gọi chung là “Dịch vụ”), vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện sau đây, Chính sách bảo mật và Chính sách thu thập thông tin của chúng tôi (sau đây gọi chung là “Điều khoản và Điều kiện”).

Chp thun các Điu khon và Điu kin

Bằng cách sử dụng Website và/hoặc Dịch vụ của chúng tôi, Quý khách được xem như đã đồng ý và thừa nhận với Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, bao gồm các bản sửa đổi của các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được chúng tôi đăng tải trên Website tại từng thời điểm.

 

Quyền sở hữu trí tuệ

Bất kỳ tài liệu, thông tin, biểu mẫu, thỏa thuận, tên, logo, văn bản, phương tiện truyền thông trực quan và bất kỳ nội dung nào khác được tìm thấy trên Website hoặc được cung cấp bởi M&A Việt Nam (“Nội Dung Dịch Vụ”) và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đều là tài sản của M&A Việt Nam được bảo vệ bởi các quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ. Các quyền sở hữu trí tuệ này được cung cấp cho mục đích sử dụng cá nhân hoặc kinh doanh của chính Quý khách và sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào bằng bản sao y hoặc bản in mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của M&A Việt Nam.

Không sử dụng các dịch vụ một cách bất hợp pháp hoặc bị cấm

Dịch vụ sẽ được sử dụng mà không gây thiệt hại, tổn hại hoặc sự cạnh tranh không lành mạnh với M&A Việt Nam. Quý khách sẽ chỉ có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi nếu việc sử dụng không trái hoặc vi phạm luật pháp của Việt Nam và pháp luật của nước có liên quan. Bằng cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, Quý khách cam kết rằng Quý khách sử dụng và/hoặc truy cập Dịch vụ của chúng tôi không vi phạm bất kỳ pháp luật hiện hành nào.

Loại trừ trách nhiệm pháp lý

Website và nội dung dịch vụ dành cho mục đích thông tin chung, trong khi chúng tôi sử dụng các nỗ lực hợp lý của mình để luôn cập nhật và hoàn thiện chúng, chúng tôi không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, về tính đầy đủ, độ chính xác, độ tin cậy hoặc tính phù hợp của chúng. Quý khách không nên dựa vào các thông tin này hoặc sử dụng chúng để thay thế cho các dịch vụ pháp lý phù hợp với các trường hợp cụ thể.

Website có thể liên kết với các website của bên thứ ba và các website khác có thể liên kết với Website của chúng tôi. M&A Việt Nam không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung hoặc các điều khoản và điều kiện của bất kỳ website của bên thứ ba nào.

Tài khoản cá nhân và chấm dứt tài khoản

Bằng cách tạo tài khoản cá nhân của Quý khách, Quý khách sẽ có thể đăng nhập để xem hóa đơn, cập nhật về vụ việc của Quý khách và các tài liệu được M&A Việt Nam cung cấp (nếu có). M&A Việt Nam có quyền từ chối tạo, đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của Quý khách ngay lập tức và không cần báo trước cũng như lý do cụ thể và theo quyết định riêng của M&A Việt Nam.

Sự cho phép

Theo sự tuân thủ của Quý khách đối với các Điều khoản và Điều kiện này, Quý khách được cho phép không độc quyền, bị giới hạn, không thể chuyển nhượng, có thể hủy ngang để sử dụng dịch vụ và Nội dung dịch vụ của chúng tôi. Là người dùng đã đăng ký, Quý khách được cấp phép lưu giữ hồ sơ cá nhân, bản sao điện tử hoặc vật lý của Nội dung dịch vụ. Quý khách không được sao chép chúng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà chúng tôi dự định sử dụng. Việc bán lại hoặc ủy quyền sử dụng trái phép đều bị nghiêm cấm. Bất kỳ quyền nào không được cho phép rõ ràng trong các Điều khoản và Điều kiện này đều được M&A Việt Nam bảo lưu. Khi Quý khách truyền nội dung người dùng đến M&A Việt Nam, Quý khách cấp cho M&A Việt Nam,  các chi nhánh và các công ty thành viên của M&A Việt Nam một quyền không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang và có thể cấp phép đầy đủ để sử dụng, tái tạo, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, tạo ra các tác phẩm phái sinh từ, phân phối, thực hiện và thực hiện hiển thị bất kỳ nội dung như vậy, bao gồm cả trên toàn trên thế giới ở bất kỳ phương tiện truyển thông nào.

Bảo mật thông tin

Thông tin Quý khách cung cấp sẽ được bảo mật theo Chính sách bảo mật của chúng tôi, Quý khách có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu, thông tin đăng nhập, Quý khách cũng đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi về mọi hành vi sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của Quý khách. Trong bất kỳ trường hợp nào chúng tôi được miễn trừ trách nhiệm về các hành vi của bên thứ ba liên quan đến việc phá hỏng các phương thức bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của Quý khách.

Dịch vụ cụ thể

Khi Quý khách sử dụng dịch vụ cụ thể của chúng tôi, Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ sẽ được sử dụng để điều chỉnh các bên. Quý khách đồng ý rằng Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ là một phần không tách rời với Điều khoản và điều kiện sử dụng này và cùng có giá trị ràng buộc trách nhiệm của các bên.

Luật điều chỉnh và thẩm quyền tài phán

Các Điều khoản và Điều kiện này được điều chỉnh bởi pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và mọi tranh chấp không thể giải quyết thông qua đàm phán sẽ được giải quyết bởi Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam.