x

Dịch vụ Thành lập Doanh nghiệp

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào thị trường Việt Nam cần lưu ý các ngành dịch vụ đã được chính phủ Việt Nam cung cấp (tại Cẩm nang cam kết thương mại dịch vụ) và khung pháp lý của Việt Nam để làm cơ sở quyết định loại hình đầu tư phù hợp như góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp sở hữu 100% vốn nước ngoài hay chỉ thành lập văn phòng đại diện.

Tư vấn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Gia hạn, chấm dứt dự án đầu tư

Đăng ký thuế, kế toán, lao động và các giấy phép bắt buộc khác

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư / Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Tư vấn thành lập văn phòng đại diện

Quản trị doanh nghiệp và tuân thủ pháp luật

13 Years of experience

Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài ​

Theo cam kết WTO và pháp luật Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân hoặc tổ chức tùy thuộc theo ngành nghề và quốc tịch sẽ được sở hữu toàn bộ vốn trong một công ty tại Việt Nam, công ty này được hiểu là công ty 100% vốn nước ngoài.

  • 1. Chúng tôi sẽ giúp bạn:

   - Điều chỉnh nội dung IRC, ERC: (tăng, giảm vốn đầu tư, bổ sung, thay đổi ngành, nghề đầu tư, thay đổi địa điểm đầu tư, cập nhật nhà đầu tư, người đại diện theo pháp luật, chuyển loại hình công ty từ Công ty TNHH thành Công ty cổ phần -Stock Company hoặc ngược lại,…)
   - Gia hạn các dự án đầu tư.
   - Chấm dứt các dự án đầu tư.
   - Đăng ký thuế, cung cấp dịch vụ thuế, kế toán, lao động, tài khoản ngân hàng và các giấy phép khác sau khi thành lập công ty.

  • 2. Chúng tôi thực hiện như thế nào?

   Chúng tôi sẽ trao đổi cùng bạn thông qua hệ thống CRM, điện thoại, email hoặc gặp gỡ trực tiếp để nắm rõ mục tiêu của nhà đầu tư khi hoạt động tại Việt Nam.
   - Dự báo xu hướng đầu tư, chính sách Chính phủ, phân tích thế mạnh và hạn chế của địa điểm đầu tư, dự kiến chi phí và thời gian ​​nhận được IRC, ERC, các giấy phép khác để bắt đầu hoạt động tại Việt Nam.
   - Dựa trên mục tiêu của nhà đầu tư, chúng tôi sẽ đề xuất mô hình đầu tư phù hợp, bao gồm các vấn đề về lựa chọn ngành nghề, cấu trúc, loại hình công ty, tỷ lệ vốn và địa điểm đầu tư.
   - Cung cấp các tài liệu, biểu mẫu pháp lý đã được dịch sang tiếng Anh để nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép.
   - Cung cấp tài khoản truy cập hệ thống CRM để theo dõi quá trình xin giấy phép.
   - Bàn giao các giấy phép hoạt động và hướng dẫn các bước doanh nghiệp nước ngoài cần thực hiện sau khi thành lập công ty.

  Góp vốn – Mua cổ phần ​

  Nhà đầu tư không tiến hành thành lập công ty 100% vốn nước ngoài mà thay vào đó nhà đầu tư thực hiện nhận chuyển nhượng vốn góp hoặc cổ phần để trở thành thành viên hoặc cổ đông trong công ty tại Việt Nam, cách thức này được hiểu là nhà đầu tư đang thực hiện hoạt động “góp vốn, mua cổ phần”.

   • 1. Chúng tôi hỗ trợ bạn thực hiện các công việc:

    - Đăng ký góp vốn, mua cổ phần, áp dụng cho trường hợp nhà đầu tư mua lại phần vốn trong công ty tại Việt Nam.
    - Đàm phán và soạn thảo Hợp đồng liên doanh hoặc Hợp đồng chuyển nhượng vốn.
    - Điều chỉnh nội dung IRC, ERC (vốn, ngành nghề, địa chỉ thông tin nhà đầu tư, thông tin đại diện pháp luật...).
    - Gia hạn hoặc chấm dứt dự án đầu tư.
    - Đăng ký thuế, lao động, tài khoản ngân hàng.

   • 2. Chúng tôi thực hiện như thế nào?

    - Chúng tôi sẽ trao đổi cùng bạn thông qua hệ thống CRM, điện thoại, email hoặc gặp gỡ trực tiếp để nắm rõ mục tiêu của nhà đầu tư khi hoạt động tại Việt Nam.
    - Dự báo xu hướng đầu tư, chính sách Chính phủ, phân tích thế mạnh và hạn chế của địa điểm đầu tư, dự kiến chi phí và thời gian nhận được IRC, ERC, các giấy phép khác để bắt đầu hoạt động tại Việt Nam.
    - Dựa trên mục tiêu của nhà đầu tư, chúng tôi sẽ đề xuất mô hình đầu tư phù hợp, bao gồm các vấn đề về lựa chọn ngành nghề, cấu trúc, loại hình công ty, tỷ lệ vốn và địa điểm đầu tư.
    - Cung cấp các tài liệu, biểu mẫu pháp lý đã được dịch sang tiếng Anh để nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép.
    - Cung cấp tài khoản truy cập hệ thống CRM để theo dõi quá trình xin giấy phép.
    - Bàn giao các giấy phép hoạt động và hướng dẫn các bước doanh nghiệp nước ngoài cần thực hiện sau khi thành lập công ty.

   Thành lập văn phòng đại diện

   Thương nhân nước ngoài thành lập văn phòng để tìm hiểu thị trường hoặc thực hiện các hoạt động nhằm thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh, xúc tiến thương mại tại Việt Nam. Văn phòng này được hiểu là văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài. .

    • 1. Chúng tôi hỗ trợ bạn thực hiện các công việc:

     - Thành lập Văn phòng đại diện.
     - Thay đổi Trưởng Văn phòng đại diện.
     - Cung cấp nhân sự đại diện cho Trưởng Văn phòng đại diện.
     - Gia hạn hoạt động của Văn phòng đại diện.
     - Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện.
     - Quản lý bảng lương và khai thuế cho văn phòng đại diện.
     - Thực hiện cấp Giấy phép lao động cho Trưởng Văn phòng đại diện và nhân viên.

    • 2. Chúng tôi thực hiện như thế nào?

     - Chúng tôi sẽ trao đổi cùng bạn thông qua hệ thống CRM, điện thoại, email hoặc gặp gỡ trực tiếp để nắm rõ mục tiêu của nhà đầu tư khi hoạt động tại Việt Nam
     - Dự báo xu hướng đầu tư, chính sách Chính phủ, phân tích thế mạnh và hạn chế của địa điểm đầu tư, dự kiến chi phí và thời gian nhận được IRC, ERC, các giấy phép khác để bắt đầu hoạt động tại Việt Nam
     - Dựa trên mục tiêu của nhà đầu tư, chúng tôi sẽ đề xuất mô hình đầu tư phù hợp bao gồm các vấn đề về lựa chọn ngành nghề, cấu trúc, loại hình công ty, tỷ lệ vốn và địa điểm đầu tư
     - Cung cấp các tài liệu, biểu mẫu pháp lý đã được dịch sang tiếng Anh để nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép.
     - Cung cấp tài khoản truy cập hệ thống CRM để theo dõi quá trình xin giấy phép.
     - Bàn giao các giấy phép hoạt động và hướng dẫn các bước doanh nghiệp nước ngoài cần thực hiện sau khi thành lập công ty.

    Dịch vụ Đại diện

    Nhà đầu tư đề cử một cá nhân người Việt Nam để cá nhân này thay mặt nhà đầu tư quản lý vốn góp, cổ phần và/ hoặc đại diện nhà đầu tư nắm giữ các vị trí chủ chốt trong công ty tại Việt Nam.

     • 1. Chúng tôi hỗ trợ bạn thực hiện các công việc:

      - Tìm kiếm và cử người làm đại diện cho nhà đầu tư để quản lý phần vốn góp, cổ phần, đại diện nắm giữ các vị trí chủ chốt trong công ty như Cổ đông, Thành viên, Giám đốc, Trưởng văn phòng đại diện, Trưởng chi nhánh…
      - Soạn thảo, đàm phán Hợp đồng đại diện.
      - Giám sát quá trình thực hiện nghĩa vụ đã cam kết của người đại diện theo đúng thỏa thuận tại Hợp đồng đại diện.

     • 2. Chúng tôi thực hiện như thế nào?

      - Chúng tôi sẽ trao đổi cùng bạn thông qua hệ thống CRM, điện thoại, email hoặc gặp gỡ trực tiếp để nắm rõ mục tiêu của nhà đầu tư khi hoạt động tại Việt Nam
      - Dự báo xu hướng đầu tư, chính sách Chính phủ, phân tích thế mạnh và hạn chế của địa điểm đầu tư, dự kiến chi phí và thời gian nhận được IRC, ERC, các giấy phép khác để bắt đầu hoạt động tại Việt Nam
      - Dựa trên mục tiêu của nhà đầu tư, chúng tôi sẽ đề xuất mô hình đầu tư phù hợp, bao gồm các vấn đề về lựa chọn ngành nghề, cấu trúc, loại hình công ty, tỷ lệ vốn và địa điểm đầu tư
      - Cung cấp các tài liệu, biểu mẫu pháp lý đã được dịch sang tiếng Anh để nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép.
      - Cung cấp tài khoản truy cập hệ thống CRM để theo dõi quá trình xin giấy phép.
      - Bàn giao các giấy phép hoạt động và hướng dẫn các bước doanh nghiệp nước ngoài cần thực hiện sau khi thành lập công ty.

     Đơn giản hóa công việc pháp lý
     của bạn tại Việt Nam

     Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
     Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
     Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
     Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.