x
Corporate Services

Dịch vụ đại diện

Nhà đầu tư đề cử một cá nhân người Việt Nam để cá nhân này thay mặt nhà đầu tư quản lý vốn góp, cổ phần và/ hoặc đại diện nhà đầu tư nắm giữ các vị trí chủ chốt trong công ty tại Việt Nam.

90% là nhà đầu tư nước ngoài

Sử dụng hệ thống CRM

Hợp tác với các cố vấn & nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu

Quan hệ mật thiết, rộng rãi với các cơ quan nhà nước

Mong muốn lắng nghe các phản hồi từ doanh nghiệp

13 Years of experience

Giám đốc đề cử / Người đại diện theo pháp luật / Chủ tịch

Cá nhân người Việt Nam được chỉ định nắm giữ vai trò Giám đốc / Người đại diện theo pháp luật / Chủ tịch để quản lý và điều hành mọi hoạt động của doanh nghiệp. Phạm vi công việc mà người đại diện thực hiện sẽ theo quyết định của chủ sở hữu dựa trên một thỏa thuận chung.

  • 1. Chúng tôi hỗ trợ bạn thực hiện các công việc:

   - Tìm kiếm và cử người làm đại diện quản lý phần vốn góp, cổ phần, đại diện nắm giữ các vị trí chủ chốt trong công ty như Cổ đông, Thành viên, Giám đốc, Trưởng văn phòng đại diện, Trưởng chi nhánh…
   - Soạn thảo, đàm phán hợp đồng đại diện.
   - Giám sát quá trình thực hiện nghĩa vụ đã cam kết của người đại diện theo đúng thỏa thuận tại hợp đồng đại diện.
   - Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ giúp bạn quản lý con dấu, chữ ký số, thông tin tài khoản ngân hàng, các tài liệu quan trọng của công ty tại Việt Nam để đảm bảo sự độc lập, khách quan giữa người đại diện với công ty.

  • 2. Chúng tôi thực hiện như thế nào?

   - Chúng tôi sẽ trao đổi cùng bạn thông qua hệ thống CRM hoặc email, điện thoại, các buổi họp trực tuyến hoặc trực tiếp để nắm rõ mục tiêu của nhà đầu tư khi hoạt động tại Việt Nam.
   - Phân tích các mục tiêu của nhà đầu tư và đề xuất mô hình đại diện.
   - Xây dựng các quy chế quản lý hoạt động của người đại diện;
   - Cung cấp tài khoản truy cập hệ thống CRM và quản lý theo dõi mọi hoạt động của người đại diện.

  Chủ sở hữu / Cổ đông được chỉ định

  Cá nhân người Việt Nam được chỉ định để thay bạn thành lập một công ty hoặc đại diện cho phần vốn, cổ phần của bạn tại một công ty ở Việt Nam. Hoạt động của người đại diện sẽ được thực hiện theo thỏa thuận với nhà đầu tư.

   • 1. Chúng tôi hỗ trợ bạn thực hiện các công việc:

    - Tìm kiếm và cử người làm đại diện quản lý phần vốn góp, cổ phần, đại diện nắm giữ các vị trí chủ chốt trong công ty như Cổ đông, Thành viên, Giám đốc, Trưởng văn phòng đại diện, Trưởng chi nhánh…
    - Soạn thảo, đàm phán hợp đồng đại diện.
    - Giám sát quá trình thực hiện nghĩa vụ đã cam kết của người đại diện theo đúng thỏa thuận tại hợp đồng đại diện.
    - Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ giúp bạn quản lý con dấu, chữ ký số, thông tin tài khoản ngân hàng, các tài liệu quan trọng của công ty tại Việt Nam để đảm bảo sự độc lập, khách quan giữa người đại diện với công ty.

   • 2. Chúng tôi thực hiện như thế nào?

    - Chúng tôi sẽ trao đổi cùng bạn thông qua hệ thống CRM hoặc email, điện thoại, các buổi họp trực tuyến hoặc trực tiếp để nắm rõ mục tiêu của nhà đầu tư khi hoạt động tại Việt Nam.
    - Phân tích các mục tiêu của nhà đầu tư và đề xuất mô hình đại diện.
    - Xây dựng các quy chế quản lý hoạt động của người đại diện.
    - Cung cấp tài khoản truy cập hệ thống CRM và quản lý theo dõi mọi hoạt động của người đại diện.

   Người đại diện theo ủy quyền

   Cá nhân Việt Nam được chỉ định để làm đại diện ủy quyền cho nhà đầu tư để quản lý một phần hoặc toàn bộ công việc theo sự chỉ định của Nhà đầu tư, hoặc đại diện cho nhà đầu tư để quản lý vốn, cổ phần của nhà đầu tư trong công ty tại Việt Nam. Hoạt động của người đại diện sẽ được thực hiện theo thỏa thuận với nhà đầu tư và nhà đầu tư có quyền chấm dứt bất kỳ thời điểm nào.

    • 1. Chúng tôi hỗ trợ bạn thực hiện các công việc:

     - Tìm kiếm và cử người làm đại diện ủy quyền để thay mặt nhà đầu tư quản lý công việc, hoặc nắm giữ phần vốn, cổ phần của nhà đầu tư trong công ty tại Việt Nam.
     - Soạn thảo, đàm phán hợp đồng đại diện.
     - Giám sát quá trình thực hiện nghĩa vụ đã cam kết của người đại diện theo đúng thỏa thuận tại hợp đồng đại diện.

    • 2. Chúng tôi thực hiện như thế nào?

     - Chúng tôi sẽ trao đổi cùng bạn thông qua hệ thống CRM hoặc email, điện thoại, các buổi họp trực tuyến hoặc trực tiếp để nắm rõ mục tiêu của nhà đầu tư khi hoạt động tại Việt Nam.
     - Phân tích các mục tiêu của nhà đầu tư và đề xuất mô hình đại diện.
     - Xây dựng các quy chế quản lý hoạt động của người đại diện.
     - Cung cấp tài khoản truy cập hệ thống CRM và quản lý theo dõi mọi hoạt động của người đại diện.

    Đơn giản hóa công việc pháp lý của bạn
    tại Việt Nam